cốt truyện của 던전 앤 드래곤: 도적들의 명예

.한때는 명예로운 기사였지만, ‘어떤 사건’ 이후 
‘홀가’, ‘사이먼’, ‘포지’와 함께 도적질을 하게 된 ‘에드긴’. 
‘소피나’의 제안으로 ’부활의 서판’을 얻기 위해 ‘코린의 성’에 잠입하지만  
‘포지’와 ‘소피나’의 배신으로 실패하고 감옥에 갇힌다. 

기발한 방법으로 탈옥에 성공한 ‘에드긴’과 ‘홀가’는 
소중한 사람들과 다시 만나고, ‘부활의 서판’도 되찾기 위해  
자신만의 팀을 꾸리기 시작하는데… 

옛 동료인 소질 없는 소서러 '사이먼’과
새롭게 합류한 변신 천재 드루이드 '도릭’, 재미 빼고 다 가진 팔라딘 '젠크’까지
어딘가 2% 부족한 오합지졸로 가득한 이 팀,
과연 무사히 모험을 끝마칠 수 있을까?

<가디언즈 오브 갤럭시><어벤져스: 에이지 오브 울트론> 제작진이 선보이는
매력만점 롤플레잉 액션 어드벤처 무비가 온다!

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu 던전 앤 드래곤: 도적들의 명예

diễn viên của 던전 앤 드래곤: 도적들의 명예

ảnh 던전 앤 드래곤: 도적들의 명예

던전 앤 드래곤: 도적들의 명예 Related

몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스 Finnickxem phim đầy đủ
몬스터 하우스2: 인비져블 피닉스
Finnick
판타지,어드벤처,애니메이션  러시아
02.02 Trong nhà hát
플레인 Planexem phim đầy đủ
플레인
Plane
액션,스릴러  미국,영국
03.15 Trong nhà hát
패닉 런 The Desperate Hourxem phim đầy đủ
패닉 런
The Desperate Hour
스릴러  미국
01.04 Trong nhà hát
거울 속 외딴 성 Lonely Castle in the Mirrorxem phim đầy đủ
거울 속 외딴 성
Lonely Castle in the Mirror
애니메이션,스릴러,미스터리,판타지  일본
04.12 Trong nhà hát
매복 The Ambushxem phim đầy đủ
매복
The Ambush
전쟁  아랍에미리트,프랑스
01.12 Trong nhà hát
모나리자와 블러드 문 Mona Lisa and the Blood Moonxem phim đầy đủ
모나리자와 블러드 문
Mona Lisa and the Blood Moon
판타지,미스터리,스릴러  미국
03.22 Trong nhà hát
문맨 Moon Manxem phim đầy đủ
문맨
Moon Man
드라마,코미디,판타지  중국
01.11 Trong nhà hát
웅남이 Nonexem phim đầy đủ
None
코미디,액션  한국
03.22 Trong nhà hát
트윈 The Twinxem phim đầy đủ
트윈
The Twin
공포  핀란드
02.08 Trong nhà hát
어메이징 모리스 The Amazing Mauricexem phim đầy đủ
어메이징 모리스
The Amazing Maurice
애니메이션,판타지,어드벤처  영국,독일
02.15 Trong nhà hát
프린스 챠밍 Charmingxem phim đầy đủ
프린스 챠밍
Charming
판타지,애니메이션  캐나다,미국,케이맨 제도
01.11 Trong nhà hát

던전 앤 드래곤: 도적들의 명예 Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

모나리자와 블러드 문 Mona Lisa and the Blood Moon xem phim đầy đủ 모나리자와 블러드 문
Mona Lisa and the Blood Moon
판타지,미스터리,스릴러  미국
03.22 Trong nhà hát

꼬마돼지 베이브의 바다 대모험 GG Bond: Ocean Mission xem phim đầy đủ 꼬마돼지 베이브의 바다 대모험
GG Bond: Ocean Mission
애니메이션,어드벤처,가족  중국
03.23 Trong nhà hát

흐르다 On the Sand House xem phim đầy đủ 흐르다
On the Sand House
드라마  한국
03.29 Trong nhà hát

렌필드 Renfield xem phim đầy đủ 렌필드
Renfield
액션,코미디  미국
04.19 Trong nhà hát

사랑하는 당신에게 Last Dance xem phim đầy đủ 사랑하는 당신에게
Last Dance
코미디  스위스,벨기에
05.31 Trong nhà hát

엘리멘탈 Elemental xem phim đầy đủ 엘리멘탈
Elemental
애니메이션  미국
06.14 Trong nhà hát

Phiên bản mới