cốt truyện của 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아

.슈퍼히어로 파트너인 '스캇 랭'(폴 러드)과 '호프 반 다인'(에반젤린 릴리), 
호프의 부모 '재닛 반 다인'(미셸 파이퍼)과 '행크 핌'(마이클 더글라스), 
그리고 스캇의 딸 '캐시 랭'(캐서린 뉴튼)까지 
미지의 ‘양자 영역’ 세계 속에 빠져버린 ‘앤트맨 패밀리’.  

그 곳에서 새로운 존재들과 무한한 우주를 다스리는 정복자 '캉'을 만나며,
그 누구도 예상 못 한 모든 것의 한계를 뛰어넘는 모험을 시작하게 되는데… 

2023년 첫 번째 마블 블록버스터
2월, 무한한 우주의 정복자가 깨어난다!

Phát trực tuyến đoạn giới thiệu 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아

diễn viên của 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아

ảnh 앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아

앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 Related

리턴 투 서울 Return to Seoulxem phim đầy đủ
리턴 투 서울
Return to Seoul
드라마  프랑스
05.03 Trong nhà hát
수라 Sura: A Love Songxem phim đầy đủ
수라
Sura: A Love Song
다큐멘터리  한국
06.21 Trong nhà hát
TAR 타르 Tarxem phim đầy đủ
TAR 타르
Tar
드라마  미국
02.22 Trong nhà hát
프린스 챠밍 Charmingxem phim đầy đủ
프린스 챠밍
Charming
판타지,애니메이션  캐나다,미국,케이맨 제도
01.11 Trong nhà hát
마루이 비디오 Marui Videoxem phim đầy đủ
마루이 비디오
Marui Video
공포,미스터리  한국
02.22 Trong nhà hát
웅남이 Nonexem phim đầy đủ
None
코미디,액션  한국
03.22 Trong nhà hát
미녀와 야수:마법에 걸린 왕자 My Sweet Monsterxem phim đầy đủ
미녀와 야수:마법에 걸린 왕자
My Sweet Monster
애니메이션,판타지,어드벤처  러시아
02.22 Trong nhà hát
롱디 Long Dxem phim đầy đủ
롱디
Long D
로맨스/멜로,코미디  한국
05.10 Trong nhà hát
옥수역귀신 Ghost Stationxem phim đầy đủ
옥수역귀신
Ghost Station
미스터리,공포  한국
04.19 Trong nhà hát
애프터썬 Aftersunxem phim đầy đủ
애프터썬
Aftersun
드라마  영국,미국
02.01 Trong nhà hát
캐리와 슈퍼콜라 CARRIE&SUPERKOLAxem phim đầy đủ
캐리와 슈퍼콜라
CARRIE&SUPERKOLA
애니메이션  한국
01.18 Trong nhà hát
어쩌면 우린 헤어졌는지 모른다 Nonexem phim đầy đủ
None
드라마  한국
02.08 Trong nhà hát

앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아 Comments (0)

không có bình luận nào được tìm thấy.

thích hành động

phim liên quan

파벨만스 The Fabelmans xem phim đầy đủ 파벨만스
The Fabelmans
드라마  미국
03.22 Trong nhà hát

치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서 Chickenhare and the Hamster of Darkness xem phim đầy đủ 치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서
Chickenhare and the Hamster of Darkness
애니메이션  벨기에,프랑스
03.18 Trong nhà hát

여덟 번째 감각 The Eighth Sense xem phim đầy đủ 여덟 번째 감각
The Eighth Sense
로맨스/멜로  한국
03.29 Trong nhà hát

옥수역귀신 Ghost Station xem phim đầy đủ 옥수역귀신
Ghost Station
미스터리,공포  한국
04.19 Trong nhà hát

수라 Sura: A Love Song xem phim đầy đủ 수라
Sura: A Love Song
다큐멘터리  한국
06.21 Trong nhà hát

Phiên bản mới